პარტნიორები

კომპანია Innovative Systems Management-ს წარმატებით აქვს განხორციელებული და ამჟამადაც ახორციელებს გრძელვადიან პროექტებს გლობალურ ტექნოლოგიურ კომპანიებთან 

 სამინისტროები

სააგენტოები

უმაღლესი სასწავლებელები

კვლევითი ცენტრები

არასამთავრობო ოგანიზაციები