ლოკალიზაცია

გაერთიანებული საბიბლიოთეკო სისტემა  გაქართულებულია ლოკალიზაციის საერთაშორისო პრინციპების, სტანდარტებისა და პროცედურების სრული დაცვით. ტექსტი საბოლოო თარგმანამდე გადის რამდენიემ ეტაპს:

შედეგად მიიღება ხარისხიანი თარგმანი.