ცირკულაცია

ინტეგრირებული საბიბლიოთეკო სისტემის EVERGREEN-ის  ცირკულაციის მოდული ასრულებს საბიბლიოთეკო ერთეულების ცირკულაციის პროცესის სრულ მენეჯმენტს შესაბამისი კომპიუტერული სისტემის მეშვეობით.    ცირკულაციის მოდულის ძირითადი ფუნქციებია:

მომხმარებელთა პერსონალური ანგარიშების მოდული და შესაბამისი ფუნქციები: