რაპორტები

ინტეგრირებული საბიბლიოთეკო სისტემის რაპორტების მოდული მოიცავს გარკვეული დროის ინტერვალში ბიბლიოთეკარისათვის სასურველი ინფორმაციის მოწოდებას წინასწარ განსაზღვრული პარამეტრების მიხედვით.

 ფონდების მართვა შემდეგი პარამეტრების მიხედვით: