ვებსაიტების დამზადების და მართვის ტრენინგი

ტრენინგის  ხანგრძლივობა და მოცულობა

ტრენინგის მიზანი

ტრენინგის მიზანია ბენეფიციარმა CMS-ში დამოუკიდებლად შეძლოს ვებგვერდის შექმნა და მართვა (შეიძინოს არტიკლების, მოდულების, კატეგორიების, თარგებისა და მენიუების მართვისა და ამ უნარების პრაქტიკაში გამოყენების კომპეტენციები).

ტრენინგის შედეგები

ტრენინგის გავლის შედეგად მონაწილეები:

ტრენინგის მეთოდოლოგია

ტრენინგი ტარდება მონაწილეების პრაქტიკულ მოქმედებაში აქტიური ჩართვის მეთოდით. ყველაზე ხშირად გამოყენებულ აქტივობებს შორისაა: 

თითოეული აქტივობია ემსახურება შეძენილი ცოდნის პრაქტიკულ გააზრებასა და ცოდნის განმტკიცებას.

ტრენინგის შესახებ დამატებითი ინფორმაციისთვს  იხილეთ ელექტრონული კურსი.