პროექტის დიზაინის ტრენინგი

მიზანი

ტრენინგის მიზანია ბენეფიციარს განუვითაროს ის ძირითადი უნარები, რომლებიც აუცილებელია პროექტის დაგეგმვისთვის - იდეის გენერირებიდან, პროექტის ჩამოყალიბებისა და განხორციელების შეფასების ჩათვლით.

შედეგები  და კომპეტენციები

რესურსები

ტრენინგის შესახებ დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ სილაბუსი.