ელ.ბაზების ტრენინგი

მიზანი

ტრენინგის  მიზანია  ბენეფიციარს  განუვითაროს  კვლევითი და სასწავლო ბიბლითეკების თანამედროვე ფუნქციების გააზრებული ხედვა ახალი სასწავლო და კვლევითი რესურსების და სერვისების გათვალისწინებით.

ტრენინგის ფორმატი

ტრენინგი მოიცავს ლექცია-სემინარს და პრაქტიკულ სამუშაოს.

ძირითადი თემები

დეტალური ინფორმაციის ნანახავად იხილეთ სილაბუსი.