კატალოგიზაციისა და კლასიფიკაციის კურსი

 

მიზნები

კურსის მიზანია ბენეფიციარს განუვითაროს პრაქტიკული უნარ-ჩვევები თანამედროვე ინტეგრირებულ საბიბლიოთეკო სისტემაში საერთაშორისო სტანდარტის შესაბამისად დამოუკიდებელი კატალოგიზაციისათვის და ამასთანავე მისცეს ის ძირითადი ცოდნა, რაც აუცილებელია კატალოგიზაციის პროცესის კონტექსტის გასააზრებლად.

კურსის ფორმატი

ინტერაქტიული პრეზენტაცია, ინდივიდუალური და ჯგუფური სამუშაოები, დისკუსია, პრაქტიკული სამუშაო.

კურსის შინაარსი

დეტალური ინფორმაციის სანახავად იხილეთ სილაბუსი.